Actievoorwaarden "€ 500 cashback op Gazelle bij nieuwe Touran (3)"

Samenvatting

 1. Actieperiode loopt van 21 mei 2015 tot en met 31 oktober 2015 of zolang de voorraad strekt.
 2. Met de bestelling van de nieuwe Volkswagen Touran (3) ontvangt de klant € 500,- retour (cashback) op de aankoop van een nieuwe Gazelle fiets.

Artikel 1 Algemeen

 1. Deze Actievoorwaarden (hierna: de "Actievoorwaarden") zijn van toepassing op de actie '€ 500 cashback op Gazelle bij nieuwe Touran (3)'. (hierna: de "Actie").
 2. De Actie wordt georganiseerd door Pon's Automobielhandel B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (3833 BP) Leusden aan de Zuiderinslag 2 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 31038797 (hierna "Volkswagen").
 3. De actieperiode loopt van 21 mei 2015 tot en met 30 oktober 2015 of zolang de voorraad strekt (hierna: de "Actieperiode"). Na afloop van de actieperiode is deelname niet langer mogelijk.
 4. Volkswagen behoudt zich het recht voor om de Actieperiode aan te passen.
 5. Deelnemers aan de Actie (hierna: de "Deelnemer", "Deelnemers’) verklaren door hun deelname aan de Actie akkoord te gaan met deze Actievoorwaarden.
 6. Volkswagen behoudt zich het recht voor om de Actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Actievoorwaarden te wijzigen zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de Deelnemers. De Actievoorwaarden worden niet te nadele van de Deelnemers gewijzigd.
 7. Vragen en/of klachten met betrekking tot deze Actie, kunt u richten aan Volkswagen Klantenservice. De contactgegevens zijn: info@volkswagen.nl
 8. Volkswagen reageert maximaal binnen 4 weken naar aanleiding van de klacht.

Artikel 2 De actie

De Actie werkt als volgt:

 1. De Volkswagen dealer activeert in de Actieperiode de voordeelcheque behorend bij deze Actie via www.volkswagencashback.nl/dealer bij bestelling van de nieuwe Touran (3).
 2. Op www.gazelle.nl zoekt de Deelnemer een erkend Gazelle dealer.
 3. Bij de Gazelle dealer koop de Deelnemer een nieuwe Gazelle fiets en rekent het volledige factuurbedrag af. De Deelnemer kan deze voordeelcheque niet inleveren bij de Gazelle dealer.
 4. De deelnemer gaat naar www.volkswagencashback.nl en upload de factuur van zijn Gazelle fiets en voert de cashback code op de voordeelcheque, contact- en bankgegevens in.
 5. Binnen 3 weken na goedkeuring van de aanvraag ontvangt de Deelnemer het cashback bedrag van maximaal € 500 (inclusief BTW) op zijn bankrekening.

Artikel 3 Deelname

 1. Deelname aan deze Actie is kosteloos en staat open voor een ieder die gedurende de Actieperiode in Nederland woont en voldoet aan de voorwaarden zoals opgesomd in het tweede lid van dit artikel.
 2. Om deel te nemen aan de actie dient de Deelnemer tevens:
  1. minimaal 18 jaar oud te zijn;
  2. de nieuwe Volkswagen Touran (3) in de actieperiode particulier of zakelijk te kopen. Leaserijders zijn uitdrukkelijk uitgesloten van deelname. Bij de aankoop van een nieuwe Volkswagen Touran (3) in de actieperiode ontvangt u 1 (één) voordeelcheque die recht geeft op een cashback van maximaal € 500 (inclusief BTW) op de aankoop van een nieuwe Gazelle fiets;
  3. een nieuwe Gazelle fiets bij een erkend Gazelle dealer te kopen. Tweedehands fietsen zijn uitdrukkelijk uitgesloten van deze Actie. Per nieuwe Gazelle fiets kan maximaal 1 (één) voordeelcheque met geldige cashback code worden gebruikt;
  4. om aanspraak te maken op het cashback bedrag van maximaal € 500,- (inclusief BTW) in het bezit te zijn van een voordeelcheque met een geldige cashback code die door de Volkswagen dealer is geactiveerd, alsmede een aankoopbewijs van de nieuwe Gazelle fiets. Indien het aankoopbedrag van de Gazelle fiets lager is dan € 500 (inclusief BTW) wordt het aankoopbedrag op het aankoopbewijs aan deelnemer uitgekeerd. Het cashback bedrag kan alleen per bank- of giro-overschrijving aan deelnemer worden overgemaakt;
  5. zijn cashback aanvraag in te dienen voor uiterlijk 31 december 2015 via www.volkswagencashback.nl;
  6. conform deze Actievoorwaarden deel te nemen aan de Actie;
  7. volledige en correcte gegevens te verstrekken via www.volkswagencashback.nl; één en ander zoals in deze Actievoorwaarden omschreven.
 3. Volkswagen mag elke Deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de betreffende Deelnemer;
  • op enige wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden (of hiervan bij Volkswagen het vermoeden bestaat);
  • onvolledige, onjuiste, of misleidende gegevens verstrekt, of informatie inzendt die in strijd is met de wet, of anderszins onrechtmatig handelt jegens Volkswagen of derden.

Artikel 4 Gebruik gegevens

 1. Deelnemers dienen als voorwaarde voor hun deelname alle op www.volkswagencashback.nl van Volkswagen Nederland gevraagde gegevens (waaronder naam, e-mailadres) juist en volledig te verstrekken. Incorrecte of onvolledige inzendingen worden niet in behandeling genomen.
 2. Volkswagen zal alle persoonsgegevens die zij verkrijgt in het kader van deze Actie vertrouwelijk en conform de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandelen.
 3. Door deelname aan de Actie geeft de Deelnemer Volkswagen toestemming zijn persoonsgegevens te gebruiken voor communicatie in het kader van de Actie. De gegevens worden gebruikt om de cashback aanvraag te controleren en na goedkeuring het cashback bedrag uit te keren.
 4. De door Deelnemers verstrekte persoonsgegevens worden ten behoeve van Volkswagen verzameld door Loyalty Profs.
 5. Deelnemers kunnen een verzoek doen om inzage en/of correctie van hun persoonsgegevens door een e-mail te zenden naar info@volkswagen.nl ovv "€ 500 cashback op Gazelle".

Artikel 5 Aansprakelijkheid

 1. Volkswagen en de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden, waaronder Gazelle en Loyalty Profs zijn in geen geval aansprakelijk voor enige vermogensschade en/of ander nadeel veroorzaakt door, of op enige wijze verband houdend met de Actie, inclusief doch niet beperkt tot deelname aan de Actie en het onvermogen om deel te nemen.
 2. Ondanks de grootst mogelijke zorg die Volkswagen aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zetfouten of andere vergelijkbare fouten in het door Volkswagen openbaar gemaakte materiaal, van welke aard dan ook, kunnen Volkswagen niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Volkswagen in het leven roepen.
 3. Volkswagen is niet verantwoordelijk voor technische mankementen gedurende de Actie op de campagnepagina en de samenwerkende websites, maar zal wel alles in haar macht doen om deze op te lossen.

Artikel 6 Slotbepalingen

Volkswagen is een geregistreerd merk van Pon’s Automobielhandel B.V. De Deelnemer zal deze Actievoorwaarden of delen daarvan niet verveelvoudigen dan wel publiceren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Volkswagen.

Artikel 7 Diversen

 1. Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. De nieuwe Volkswagen Touran (3) is leverbaar vanaf september 2015.
 3. Deelnemers worden geadviseerd originele aankoopbewijzen te bewaren voor garantiedoeleinden.
 4. Na ontvangst van alle benodigde documenten streven we ernaar het cashback bedrag binnen 3 weken uit te keren.

Versie/datum
24 april 2015